Inglise Vene

Tallinna Field-Target Klubi

MTÜ Tallinna Field-Target Klubi


P Õ H I K I R I


I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on Tallinna Field-Target Klubi (edaspidi - Klubi).
2. Klubil on vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mis edendab ja koordineerib oma liikmete field-target laskespordi tegevust. Klubi ühendab field-target laskmise alal tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
3. Klubi tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja aruandlusel Klubi liikmete ees.
4. Klubi juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, käesolevast Põhikirjast ning Klubi juhatuse poolt kinnitatavast kodukorrast.
5. Oma õiguste teostamiseks on Klubil õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste või kohtute poole.
6. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
7. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb nimetatud registrist kustutamisega.
8. Klubil on oma pitsat, pangaarve, atribuutika ja sümboolika.
9. Klubil on oma sümboolika kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
10. Klubi asukoht on Tallinnas ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

II EESMÄRK JA TEGEVUS

11. Klubi eesmärgiks on oma liikmete field-target laskmise harrastuse koordineerimine, laskmisvõistluste organiseerimine, täiendkoolituse organiseerimine ja läbiviimine.
12. Klubi kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid kodu- ning välismaal, teeb koostööd teiste sarnaste klubidega Eestis ja teistes riikides ning ka muude organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal.
13. Klubi viib läbi tasulisi üritusi sporditegevuse korraldamiseks ja vahendite hankimiseks ning field-target laskmise propageerimiseks.

III LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE


14. Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
15. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Klubi Juhatusele (edaspidi – Juhatus).
Juhatus otsustab füüsilise isiku kandidatuuri sobivuse 21 päeva jooksul avalduse laekumise päevast. Positiivse otsuse korral saab liikmekandidaadist kandidaatliige. Kandidaatliige peab ühe aasta jooksul edukalt sooritama IPSC Eesti Regiooni tunnustust omava juriidilise isiku juures Turvakursuse. Aasta pärast kanditaatliikme staatuse saamist otsustab Juhatus, kas isikust saab täisliige. Otsustamisel võetakse arvesse isiku tegevus Klubis, laskevõistlustest osavõtt, isiku üldine aktiivsus Eesti field-target laskespordi alal jms. Juhatuse positiivse otsuse korral saab kandidaatliikmest täisliige.
16. Klubi sisseastumismaksu ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestab Klubi Juhatus.
17. Klubi liige võib oma isikliku soovi või juhtorgani otsuse põhjal ja Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Klubi liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste likvideerimist välja astuda. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.
18. Klubi liikme kuuluvuse Klubisse võib Juhatuse otsusega ajutiselt peatada või liikme Klubist välja arvata, kui ta ei täida Klubi põhikirja, on Klubi oluliselt kahjustanud kas moraalselt või materiaalselt või on jätnud tasumata Klubi liikmetele kehtestatud maksud või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piirides kehtestatud akte. Juhatuse otsust liikmeskonnast väljaarvamise kohta võib vaidlustada Üldkoosolekul.
Klubist väljaastumisel või -arvamisel eelnevalt tasutud makse liikmetele ei tagastata.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

19. Klubi liikmel on õigus:
19.1. osaleda Klubi tegevuses ja juhtimises;
19.2. seada üles oma kandidatuuri või esindajaid Klubi organitesse;
19.3. osaleda teiste Ühingu organite valimisel ning Juhatuse koosseisu kinnitamisel;
19.4. esindada Klubi Juhatuse volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
19.5. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada Klubi tegevusest vajalikku informatsiooni;
19.6. esitada Klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse abi ja muu toetuse saamiseks;
19.7. kasutada vastavalt kehtestatud tingimustele Klubi sümboolikat, vara ja vahendeid;
19.8. Klubi liikmeskonnast välja astuda.

20. Klubi liige on kohustatud:
20.1. järgima Klubi Põhikirja ning valitud organite ja juhtide poolt nende pädevuse piirides kehtestatud akte;
20.2. tagama oma aktiivse osalemise Klubi Üldkoosolekul ja valituna ka Klubi organites;
20.3. tasuma õigeaegselt Klubi kehtestatud makse;
20.4. kasutama heaperemehelikult Klubi sümboolikat, vara ja vahendeid;
20.5. hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
21. Teisi õigusi ja kohustusi saab kehtestada Klubi Üldkoosolek ja Juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusolekut.

V ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

22. Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete Üldkoosolek, mille kutsub kokku Juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Klubi internetilehel ette teatama vähemalt 30 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra punktid.

23. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
23.1. Põhikirja muutmine;
23.2. Klubi eesmärkide muutmine;
23.3. Klubi tegevuse lõpetamine, ühinemise või jagunemise otsustamine;
23.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
23.5. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
23.6. Klubi Juhatuse esimehe valimine, revisjoni või autiitori määramine.

24. Klubi Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. Põhikirja muutmine ja Klubi tegevuse lõpetamise otsus, mille vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalejate häältest ning Klubi eesmärkide muutmine, mille puhul on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Kui koosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek 30 päeva jooksul, teatades sellest ette 7 päeva. Teist korda kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaleilmunud liikmete arvust. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek tuleb esitada kirjalikult.
25. Klubi erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kui seda nõuavad Klubi huvid või nõue on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Klubi liikmete poolt.
26. Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast Juhatuse esimehe, kes juhib Juhatuse tegevust.
27. Kõigil Klubi liikmetel on hääletamisel üks hääl.
28. Üldkoosolekute vaheajal juhib Klubi tööd Juhatus, mille kutsub kokku Juhatuse esimees vähemalt kord kvartalis.
29. Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5.

30. Juhatus võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulub:
30.1. juhendite, määruste ja kalenderplaanide kinnitamine;
30.2. Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
30.3. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
30.4. Juhatuse liikmete määramine Üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
32.5. mitmesugustesse spordi- jt. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
32.6. Klubi tegevuskava ja eelarve koostamine, nende esitamine üldkoosolekule;
30.7. Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine;
30.8. Klubi komisjonide, institutsioonide jt organite juhtide nimetamine.

31. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui koosolekus osaleb üle poole liikmetest ja poolt hääletab üle poole hääletanuist. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
32. Juhatus määrab palgaliste töötajate kooseisu, kinnitab ametipalgad ning asjaajamisjuhendid.
33. Kõik juhatuse liikmed esindavad Klubi õigustoimingutes ainuisikuliselt.
34. Juhatus lahendab kõik küsimused, mis ei nõua Põhikirja ja kehtiva õiguskorra põhjal Üldkoosoleku kokkukutsumist.
35. Üldkoosolek võib Juhatuse liikme tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Klubi juhtida, või mõnel muul mõjuval põhjusel.
Juhatuse esimehe tagasiastumisel kutsutakse tagasi kogu Juhatus. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud Juhatuse liikmed asendatakse Üldkoosolekul Juhatuse esimehe ettepanekul.
36. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
37. Revidendiks või audiitoriks ei või olla Klubi juhatuse liige ega raamatupidaja.
38. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
39. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

VI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

40. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
40.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
40.2. füüsiliste- ja juriidiliste isikute annetustest;
40.3. riiklikest ja üleriigiliste spordiühenduste toetustest;
40.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
40.5. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, majutus- ja toitlustusteenuse ning transporditeenuste osutamisest, tasuliste koolituste korraldamisest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga , intressitulust ning muudest laekumistest.

41. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning kasutatakse ja käsutatakse Klubi põhieesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale Põhikirjale. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi kohustuste eest.
42. Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.
43. Juhatus kontrollib Klubi raamatupidamise vastavust raamatupidamise seadusele.
44. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle Üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.
45. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsioone õigusaktides sätestatud korras.
Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktides kehtestatud korras.

VII ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

46. Klubi tegevus lõpetatakse:
46.1. Üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt hääletab üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud liikmete esindajatest;
46.2. pankrotiavalduse alusel, mille esitab Juhatus, kui selgub, et Klubil on vähem vara kui võetud kohustusi;
46.3. sundlõpetamise korras kohtuotsusega.

47. Klubi lõpetamisel määratakse Likvideerijad, kelleks on Juhatuse liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

48. Likvideerijad:
48.1. lõpetavad Klubitegevuse;
48.2. avaldab Klubi lõpetamise teate avalikes teabevahendites;
48.3. esitavad avalduse Klubi kustutamiseks registrist;
48.4. annavad Klubi dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule;
48.5. esitavad avalduse dokumentide hoidja nime kandmiseks registrisse;
48.6. teevad muid vajalikke toiminguid Klubi tegevuse lõpetamiseks.

49. Klubi lõpetamise korral jagatakse Klubi vara Üldkoosoleku otsusel Klubi liikmete vahel proportsionaalselt.

VIII TÄHTAEG

50. Mittetulundusühing Tallinna Field-Target Klubi on asutatud määramata tähtajaks.


Klubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 03. oktoobril 2007.a.

© Tallinna Field Target 2007-2017 Tallinn