Inglise Vene

faili ikoon PP40 reeglid

PP40 võistluste põhireeglid 2013/14 v1

Sissejuhatus

PP40 laskmine on jahisimulatsioon, kus õhupüssiga lastakse määratud kaugusel olevate paberist siluettmärkide pihta. Käesolevad Eesti Rahvusliku Field Target Assotsiatsiooni (ENFTA) reeglid on arendus ENFTA PP30 reeglitest.

1. Relvad

Võistlustel võib kasutada mistahes õhupüsse kaliibriga kuni 4.5 mm, mis vastavad ENFTA piirangutele. Peakohtunik võib lubada võistlustel ka mitmelasuliste relvade kasutamist tingimusel, et selle salve laetakse ainult 1 diabool korraga.

2. Sihikud

Kasutada tohib mistahes tsiviilkäibes lubatud sihikuid.

3. Võistluskategooriad

Võisteldakse vastavuses ENFTA poolt kehtestatud võistluskategooriates, kuid ilma suudmeenergia piiranguta. PP40 võistlustel on 3 võistluskategooriat ja võistluskategooria avatakse Peakohtuniku otsusega või kui eelregistreerunud on vähemalt 4 võistlejat.

Kategooria PCP - suruõhupüssid, piiramata suudmeenergiaga

Kategooria Springer - vedrupüssid, piiramata suudmeenergiaga

Kategooria A - õhupüssid, piiramata suudmeenergiaga

Märkused:

 Iga laskur määrab oma kategooria, milles ta osaleda soovib, elektroonilise eelregistreerimise käigus. Võimalik on osalemine ka mitmes kategoorias

 Peakohtunikul on õigus piisava arvu laskurite olemasolul avada ka täiendavaid võistluskategooriaid

 Peakohtunik võib keelata mistahes relva või võistleja osalemise võistlustel kui ta peab seda ümbruskonnale ohtlikuks

 Alla 18-aastaste võistlejate järelvalve toimub vastavalt relvaseaduse nõudmistele. Alaealine tohib osaleda võistlustel vaid Peakohtuniku loal ja Peakohtuniku määratud järelevalvet teostava täisealise laskuri või saatja vahetu kontrolli all.

4. Varustuse testimine

Korraldaja pakub võistlusrajal relvade kontrollimiseks või optika nullimiseks paberist testmärke tabamistsooniga kuni 20 mm.

5. Laskemoon

Kasutada võib mistahes disainiga diaboole, mis on valmistatud täielikult tinast, pliist, tsingist või siis nende sulamist.

6. Peakohtunik

Enne laskmise algust teadvustatakse võistlejate koosolekul kõigile selgelt, kes on võistluste Peakohtunik. Peakohtunik vastutab Reeglite järgimise ja üldise turvalisuse eest kogu laskmise ajal. Võistlejad jagatakse võistlemiseks vahetustesse vastavalt lasketiiru radade arvule. ENFTA Peakohtunikusüsteemi kasutatakse kõikidel ENFTA kalendrivõistlustel, kui ENFTA pole enne võistlusi sätestanud teisiti. Erinev süsteem on lubatud kui vastava võistluse formaat ja/või reeglid sätestavad katvalt alternatiivse reeglite jälgimise süsteemi.

7. Sihtmärgid

Märkidena kasutatakse pabermärke. Märkleht asub 25 m kaugusel ja selle on siluetid tabamisalaga 25, 20 või 15 mm. Tabamisala on ümmargune ning kontrastse värviga. PCP ja Springer kategooria märgi tabamisala suurused põlvelt laskmisel on 15 mm, püsti laskmisel 20 mm. A kategoorial tabamisala suurused on põlvelt laskmisel 20 mm ja püsti laskmisel 25 mm.

8. Võistlusrajad

Võistlused toimuvad sisetiirus, kus on vähemalt 4 rada. Igal rajal võistleb korraga üks võistleja. Arvestatava tulemuse annab tabamisala kontuuri sees olev ja selle joont mittepuudutav lask. Märklehed on paigutatud nii, et püsti ja põlvelt asendis on tabamisalad selgelt nähtavad.

9. Laskmine

Laskurite võistlemisjärjekorra määratab Peakohtunik.

i) Ühes voorus lastakse ühel märklehel oleva 20 silueti pihta 20 lasku püsti ja teises voorus lastakse ühel märklehel oleva 20 silueti pihta 20 lasku põlvelt asendis

ii) Kõik lasud, sõltumata laskeasendist, peavad olema sooritatud nii, et 25 m tulejoon jääks relva suudme ja päästiku vahel.

iii) Lubatud on seadistatavad püssikabad ja kabarihmad erinevate asendite ja stiilide mugavamaks kasutamiseks ja igasugused disainipiirangud kabadele puuduvad.

a. Seatava kabapadja ning konksu kasutamine sihtimise stabiilsemaks muutmisel on lubatud.

b. Võistlejad ei tohi lisatoe saamiseks kasutada mistahes välist tuge. Samuti ei tohi võistleja toetada selga vastu seina või mõnda muud objekti.

c. Mistahes riided, kindad ja jalanõud on lubatud, arvestades, et nad ei ohusta võistlejat või teisi võistlustest osavõtjaid.

d. Põlvelt asendis laskmisel on lubatud sääre või põlve all kasutada istumispatja.

e. Püsti asendis laskmisel on lubatud püssi laadimise ajal toetada statiivile.

iv) Kaitseprillide kandmine laskmise ajal on kohustuslik.

v) Iga märklehe suunas on lubatud sooritada 20 lasku, väljaarvatud järgmised erandid:

a. Peakohtuniku teadmisel ja loal püssi tühjaks laskmisel tehtud lasud

vi) Laskeasendite kirjeldused:

a. Püstiasend: Püstiasendis sooritatavad lasud tehakse ilma igasuguste täiendavate tugedeta, väljaarvatud käesolevates reeglites sätestatud toed.

b. Põlvelt: Maapinnaga võib olla kontaktis ainult 3 punkti - 2 jalalaba ja põlv. Reeglitega lubatud istumispadja tuge võib kasutada ainult tagumise jala sääre või põlve toetamiseks. Relva tugikäsi toetab relva, kuid tugikäsi ei tohi randmega toetuda vastu põlve.

10. Punktide arvestus

Punkte antakse põhimõttel:

1 punkt lasu eest märgi tabamisala kontuurjoone sisse. Tabamus tähendab, et lask on märgi tabamisala sees ja ei puuduta selle piirjoont. Võrdsete tulemuste korral määrab paremuse viimase tabamuse kaugus märgi tabamisala keskkohast. Tulemuste arvestamine kõikides kategooriates on ühine.

11. Aega tulejoonel

Ühe märklehe pihta 20 lasu tegemiseks on PCP kategoorias aega 10 minutit ja Springer kategoorias 12 minutit. A kategoorias on aega 15 minutit. Aega mõõdetakse vähenevalt ja katkematult. Peale aja lõppemist tabamise eest punktiarvestust enam ei toimu.

12. Istmepadi

Igasuguse istmepadja suurim paksus on 150 mm. Istet võib kasutada toena vaid põlvelt laskmisel, jälgides eelnevalt sätestatud reegleid ning mitte muudel eesmärkidel.

13. Vaieldav tulemus

Igasugune vaieldava olukorra lahendab Peakohtunik, kelle otsus on siis lõplik.

14. Karistused

Ohu tekitamise või mistahes sohki tegemise eest on karistuseks võistlustelt kõrvaldamine. Seejuures on korraldajatel õigus võtta karistamiseks kasutusele ka täiendavaid meetmeid.

15. Tulejoonelt lahkumine

Võistleja võib laskepositsioonilt lahkuda järgmistel tingimustel:

a. Kõik laskurid on tulejoonel laskmise lõpetanud ja on antud käsklus „Tuli seis“.

b. Vabatahtlik võistlemisest loobumine, mille korral on võistleja lõpptulemuseks

tema selle hetkeni saavutatud punktisumma.

c. Mõni muu põhjus, mille on heaks kiitnud Peakohtunik.

16. Viigiseis

Viigiseisu korral määrab paremuse viimase lasu kaugus tabamisala keskpunktist. Peakohtunik võib otsustada viigiseisu lahendamise ka ümberlaskmisega, kuid nii et laskeraja ning sihtmärgi tingimused peavad olema võistlejatele võrdsed.

17. Tulejoonel käitumine

Laskepositsioonil tohib relva laadida peale käsklust „Tuli vaba“ kui relva suue on märgi suunas ja üle tulejoone. Võistleja juhendamine või pidev segamine võistluse ajal ei ole lubatud. „Tuli seis” käsu korral tuleb relvad lahti lukustada või kaitseriivistada ning püssitoru allapoole suunata. Peale sellist käsku EI TOHI sihikusse vaadata.

18. Meelemürgid, alkohol ja üldine käitumine

Alkoholi või meelemürgi kasutamise kahtlusega võistlejaid tulejoonele ei lubata. Ebasobiliku keeletarvitamine või muu väärkäitumine on taunitav.

20. Reeglite ja kindlustuse kuvamine

Koopia hetkel kehtivatest ENFTA PP40 võistluste reeglitest peab olema nähtaval võistluste sekretariaadis. Korraldaja võistlejaid õnnetuse vastu ei kindlusta.

21. Reeglid

Ülaltoodud reeglitest peab rangelt kinni pidama.

ENFTA 2013 v1


© Tallinna Field Target 2007-2017 Tallinn